Kanika + Bhavesh

Venue: Sambhar Lake, Rajasthan & Shiv vilas resorts, Jaipur.